INFORMACIJA APIE SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKĄ

I. KREIPIMOSI Į LIETUVOS SPORTO MEDICINOS CENTRĄ TVARKA

1. Visi sportininkai pagal sporto šakas priskiriami konkretiems sporto medicinos gydytojams, kurie tiria, nuolat stebi, gydo ir rūpinasi jais. Gydytojų priėmimo darbo laikas nurodytas informacinėje lentoje prie registratūros ir ant gydytojo darbo kabineto durų.

2.  Sportininkai dėl sveikatos patikrinimo gali registruotis telefonu +370 5 2400845internetu adresu www.manodaktaras.ltarba atvykę į Lietuvos sporto medicinos centrą (toliau - LSMC) registratūroje. 

3.  Sportininkas, atvykęs į LSMC, kreipiasi į registratūrą ir turi pateikti šią informaciją:

 • savo sporto šakos pavadinimą;
 • trenerio pavardę;
 • savo sporto mokyklos ar sporto klubo pavadinimą;
 • asmenys iki 18 m. su savimi turi turėti pažymą apie persirgtas ligas, diagnozuotus sveikatos sutrikimus, apie priklausymą fizinio pajėgumo medicininei grupei ir pan. iš pirminės sveikatos priežiūros įstaigos (poliklinikos). Tai gali būti sveikatos pažymos, išduotos mokyklai, kopija.
 • 18 m. sulaukę asmenys, vis dar besimokantys arba studijuojantys mokslo įstaigose, privalo pateikti moksleivio pažymėjimą ar studento bilietą ir užpildyti  „Sportininko sveikatos patikrinimo klausimyną“. Klausimyno formą galima rastičiaarba užpildyti atvykus į LSMC

4. Registratūroje sportininkas užregistruojamas, užpildoma sportininko sveikatos stebėjimo kortelė F.Nr.061/a, išrašomi priėmimo pas gydytojus talonai, informuojama apie atitinkamą sporto šaką kuruojančio sporto medicinos gydytojo bei kitų specialistų darbo laiką, sveikatos pasitikrinimo tvarką.

5. Sportininkas užpildo „Sportininko valios pareiškimą dėl specializuotų sveikatos paslaugų teikimo“.  Pareiškimo formą galima rasti „čia

6. Sportininkui pakartotinai apsilankant - būtina žinoti savo sporto šaką ir savo sveikatos pasitikrinimo kortelės numerį ir turėti išduotą jam „Sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininę pažymą” F. Nr. 068/a.

7. Sportuotojai, atvykę į LSMC konsultuotis ar pageidaujantys gydytis, turi turėti išrašą iš medicininių dokumentų, atliktų tyrimų kopijas, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jiems pildoma „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija  “ – forma Nr. 025/a.

8. Skubos tvarka priimami sportininkai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba.

9. Be eilės pas gydytojus specialistus bei tyrimams priimami sportininkai rengiami olimpinėms žaidynėms.

10. Reikiamą informaciją apie kreipimosi į LSMC tvarką, sportininkas gali gauti Registratūroje arba telefonu: +370 5 2400845 bei įstaigos internetinėje svetainėje www.sportomedicinoscentras.lt.

(Ištraukos iš įstaigos vidaus tvarkos taisyklių)

II. BENDROS NUOSTATOS

3.  Sportininkas, esantis LSMC įstaigos įskaitoje, tai toks sportininkas, kuris reguliariai tiriasi savo sveikatą ir turi sportininko sveikatos stebėjimo kortelę ir registracijos  LSMC numerį pagal sporto šaką.

4. Konfliktiniai atvejai, susiję su šių taisyklių pažeidimais, nagrinėjami LSMC administracijos nustatyta tvarka.

5. Darbuotojų etikos normų pažeidimai nagrinėjami įstaigos Etikos komisijoje.

6. Reikalingas pažymų formas pacientai gali gauti LSMC registratūroje arba interneto svetainėje adresu www.sportomedicinoscentras.lt.

7. Sporto medicinos gydytojas atlieka sportuojančiųjų sveikatos ištyrimą, jos įvertinimą, teikia rekomendacijas treniruočių režimo klausimais, susirgus - nustato diagnozę, vykdo gydymą bei organizuoja gydymą valstybinėse ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose.

III. SPORTININKŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI

8. Sportininkas sveikatą privalo tikrintis kartą per 4 mėnesius, jei gydytojas nenustatė kitaip. Neįgalieji sportininkai – kas 6 mėn.

9. Kartą per metus sportininkui privaloma atlikti kraujo, šlapimo, elektrokardiografinius tyrimus, jeigu gydytojo nepaskirta kitaip.

10. Pankrationo, bokso, kikbokso, karate, aikido, povandeninio plaukimo, automobilių bei kartingų sporto šakų atstovams kartą per metus privaloma neurologo, oftalmologo, ausų-nosies-gerklės ligų gydytojo apžiūra.

11. Kitų sporto šakų, nei nurodyta šios tvarkos aprašo 10 punkte, sportininkams gydytojų specialistų apžiūrėjimo reikalingumą sprendžia sportininką tiriantis sporto medicinos gydytojas, kuris gali nusiųsti į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas papildomiems tyrimams ar konsultacijoms.

12. Bokso, kikbokso sporto šakų sportininkai privalo pasitikrinti sveikatą 10-14 dienų prieš kiekvienas varžybas ir gauti atskirą leidimą jose dalyvauti, jeigu to reikalauja sporto šakos varžybų taisyklės.

13. Automobilių bei kartingų sporto šakos atstovams po sveikatos patikrinimo išduodama sveikatos pažyma automobilių ir/ar kartingo sportininko licencijai gauti.

14. Jeigu sveikatos tikrinimo metu nustatyta, kad sportininkas „sveikas” arba „praktiškai sveikas” (t.y. nustatomi nedideli sveikatos sutrikimai, leidžiantys treniruotis bei dalyvauti pasirinktos sporto šakos varžybose ir nebloginantys sveikatos būklės), gydytojas išduoda jam „Sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininę pažymą” F. Nr. 068/a, kurioje pateikiamos išvados apie sveikatą, rekomendacijos dėl treniruočių ar varžybų režimo bei nurodoma pakartotinio pasitikrinimo data.

15. Traumuoti ar susirgę sportininkai kreipiasi į registratūrą, kur užregistruojami ir pasiunčiami pas kitų sričių gydytojus specialistus, arba jie gali kreiptis į savo sporto šakos gydytoją, kuris nukreips sportininką pas kitų sričių gydytojus specialistus. Sportininkas, eidamas pas gydytojus, turi turėti sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a).

16. Sporto medicinos gydytojai ar gydytojai specialistai, ištyrę sportininką ir nustatę, kad treniruotės ar varžybos gali pabloginti jo sveikatos būklę, gali nerekomenduoti treniruotis ir dalyvauti sporto varžybose arba gali rekomenduoti keisti sporto šaką. Sportininkas, nesutikęs su šiame punkte nurodyta išvada, gali reikalauti sušaukti gydytojų konsiliumą.

17. Atvykstantys sveikatos ištyrimui ar gydymui pas sporto medicinos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus, ortopedą traumatologą, neurologą bei klinikinės fiziologijos tyrimams privalo turėti trumpą sportinę aprangą.

18. Draudžiama sportininkams fizioterapijos, kineziterapijos, klinikinės fiziologijos kabinetuose vaikščioti su gatvės avalyne.

19. Atvykstant masažo, fizioterapijos, kineziterapijos procedūroms, klinikinės fiziologijos tyrimams (tarp jų elektrokardiografiniams, echoskopiniams) – rekomenduojama su savimi turėti paklotą (rankšluostį ar pan.).

IV. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR JŲ TEIKIMO TVARKA

20. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš valstybės biudžeto.

21. Nemokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:

21.1.teikiant būtinąją medicinos pagalbą, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 (Žin., 2004, Nr 55 -1915);

21.2. teikiant specializuotas medicinos paslaugas sportuojantiems:

21.2.1. sporto mokymo įstaigų auklėtiniams;

21.2.2. aukštųjų mokyklų, kolegijų dieninių studijų studentams sportininkams;

21.2.3. sporto klubų sportininkams (atliekant sveikatos patikrinimą minimalia programa);

21.2.4. Lietuvos olimpinės rinktinės nariams ir kandidatams, perspektyvinės pamainos sportininkams;

21.2.5. Lietuvos nacionalinių sporto šakų rinktinių nariams;

21.2.6. neįgaliems sportininkams;

21.2.7. Vilniaus olimpiečių klubo nariams;

21.2.8.Lietuvos sporto veteranų sporto šakų rinktinių nariams.

22. Sportininkams, esantiems LSMC dispanserinėje įskaitoje, teikiamos nemokomos sporto medicinos gydytojo, neurologo, oftalmologo, otorinolaringologo, ortopedo traumatologo, fizinės medicinos ir reabilitacijos, rentgeno diagnostikos, klinikinės fiziologijos, laboratorinės diagnostikos, t.y antrinio lygio specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

23. Sveikatos įvertinimui ar diagnozės patikslinimui sporto medicinos gydytojas arba gydytojas specialistas siunčia sportininką į Klinikos laboratoriją ir kitus diagnostinius kabinetus, organizuoja rentgenologijos tyrimus, taip pat nukreipia pas reikiamus gydytojus specialistus, organizuoja aukštesnio lygio konsultacijas universitetinėse ar specializuotose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose medicinos paslaugos, jei yra siuntimas, teikiamos nemokamai (išskyrus kai kuriuos tyrimus). Sportininkas, siunčiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, privalo turėti sveikatos draudimą.

23.1. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis ambulatorinės sporto medicinos paslaugos apmokamos kaip sporto medicinos gydytojo konsultacijos, turint šeimos gydytojo (po gydytojo specialisto konsultacijos) ar gydytojo specialisto siuntimą. Sveikatos sutrikimai ar būklės (kodai pagal Tarptautinę statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą (Australijos modifikacija) (TLK-10-AM)), kurioms esant sportuojantis pacientas gali būti siunčiamas sporto medicinos gydytojo konsultacijos:

   • plokščia pėda (įgyta) (M21.4);
   • girnelės ligos (M22);
   • kelio sąnario vidiniai pažeidimai (M23) bei kiti specifiniai sąnario pažeidimai (M24);
   • kitos sąnarių ligos, neklasifikuojamos kitur (M25);
   • dorsopatijos (M40–M54);
   • raumenų ligos (M60–M63);
   • sinovijos ir sausgyslių ligos (M65–M68);
   • kitos bursopatijos (M71);
   • riebalinio kūno (po girnele) hipertrofija (M79.4);
   • suaugusiųjų osteomaliacija (M83);
   • kaulo vientisumo pažeidimai (M84);
   • kiti kaulų tankio ir struktūros pažeidimai (M85);
   • kitos osteochondropatijos (M93);
   • raiščių ir raumenų patempimai, sužalojimai (S43.4–S43.7, S.46, S53.4. S56, S63.5– S63.6, S66, S73.1, S76, S83.4–S83.6, S86, S93.4–S93.6, S96);
   • raumenų ir sausgyslių sužalojimai, apimantys kelias kūno sritis (T06.4);
   • pervargimas (T73.3);
   • minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvio, perkrovimo ir spaudimo (M70), peties pažeidimai (M75), kojos, išskyrus pėdą, entezopatijos (M76), kitos entezopatijos (M77), mialgijos (M79.1), neuralgijos ir neuritai (M79.2), galūnės skausmas (M79.6).

23.2. Mokamos paslaugos teikiamos:

   • kai šios paslaugos yra įtrauktos į Vyriausybės nustatyto asortimento mokamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą;
   • nesportuojantiems asmenims, kurie kreipiasi į įstaigą savo iniciatyva (neturėdami siuntimo) dėl specialisto konsultacijos reabilitaciniam gydymui, masažui, elektrokardiogramos užrašymui ir pan.
   • kai asmenys nėra apdrausti PSDF biudžeto lėšomis ir kreipiasi dėl sporto medicinos gydytojo konsultacijos.

24. Jei sportininkas pageidauja, o gydytojas nesiunčia jo konsultacijai pas kitus specialistus, jis turi teisę kreiptis į skyriaus vedėją arba vyriausiąjį gydytoją dėl siuntimo gavimo.

V. MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR JŲ TEIKIMO TVARKA

25.Mokamos medicinos paslaugos LSMC teikiamos, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybinių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2, patvirtintu Sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.178 (Žin., 1996, Nr. 35-892), Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainomis, patvirtintomis Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.357 (Žin., 1999, Nr. 67-2175; 2000, Nr. 76-2317; 2008, Nr. 64-2424).

26. Sportininkai, esantys LSMC dispanserinėje įskaitoje ir siekiantys gauti sveikatos pažymą vykdami į užsienį, nardymui su akvalangu, vairuotojų mėgėjų teisėms, privalo susimokėti už papildomus tyrimus, procedūras, neįeinančias į gydytojų paskirtų tyrimų ar gydymo programas.

27.Sportuotojams, norintiems konsultuotis, išsitirti ar gydytis LSMC, taip pat sportininkams, nesantiems LSMC dispanserinėje įskaitoje, bet pageidaujantiems gauti konsultacines ar gydymo paslaugas bei stojantiems į aukštųjų mokyklų kūno kultūros specialybes, teikiamos tik mokamos medicinos paslaugos. Mokamų medicinos paslaugų kainas rasite „čia“.

VI. STEBIMŲ SPORTININKŲ TEISĖS

28. Sportininkų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

29. Gydytojai ir slaugos personalas privalo gerbti pacientų privatumą, į pacientų ištyrimą ar gydymą, slaugą visuomet žiūrėti pagarbiai. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama ligos istorijai jo sutikimu ir jei, gydančio gydytojo nuomone, tai būtina diagnozuoti ligai, gydyti ar slaugyti.

30. Sportininkas turi būti informuotas apie jį kuruojančio ar gydančio gydytojo ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją.

31. Sportininkas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio ištyrimo duomenis, gydymo metodus bei prognozę. Informacija pacientui turi būti pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus.

32. Kilus konfliktui tarp sportininko ir gydytojo, pacientas turi teisę sveikatą tikrintis ar gydytis pas kitą gydytoją, jei yra tam galimybės. Tokiu atveju pacientas turi kreiptis į skyriaus vedėją arba vyriausiąjį gydytoją su raštišku prašymu.

33. Be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese.

34. Medicinos pagalba pacientui be jo sutikimo gali būti suteikta įstatymo nustatyta tvarka:

 • kai pacientas yra be sąmonės ar jo gyvybei gresia pavojus;
 • kai sportininkas negali teisingai įvertinti savo būklės

35. Sportininkas gali prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo sveikatos stebėjimo kortelės ar kitų dokumentų kopijos. Ši sportininko teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

36. Sportininkas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie jo sveikatos būklę ir siūlomą ištyrimą ar gydymą.

37. Nepatenkintas sveikatos priežiūra sportininkas turi teisę kreiptis į LSMC administraciją. Visi iškilę nesusipratimai tarp centro darbuotojų ir sportininkų pirmiausia sprendžiami tame skyriuje, kabinete, kuriame jie iškilo. Neišsprendus skyriuje, kabinete, pacientas turi teisę kreiptis raštu ar žodžiu į įstaigos vyriausiąjį gydytoją, kuris per 5 darbo dienas privalo atsakyti į jo kreipimąsi.

38. Sportininkas, gavęs nepatenkinamą atsakymą iš įstaigos vadovo, gali kreiptis į Kūno kultūros ir sporto departamentą arba į Sveikatos apsaugos ministeriją bei kitas kontroliuojančias institucijas ar teismą.

39. Gydytojo ar slaugos darbuotojo netinkamais veiksmais pacientui padaryta žala atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. ĮSTAIGOS STEBIMŲ SPORTININKŲ PAREIGOS

40. Sportininkai privalo:

 • atvykti sveikatos ištyrimui sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje (F. Nr. 068/a) nurodytu laiku;
 • laukti savo eilės, kol slaugos darbuotojas ar gydytojas pakvies;
 • netriukšmauti, nešiukšlinti, nerūkyti, gražiai elgtis ir tausoti įstaigos turtą;
 • neįžeidinėti gydytojų, slaugos ir kitų įstaigos darbuotojų;
 • vykdyti gydytojo ir slaugos personalo rekomendacijas bei nurodymus, elgtis taip, kad netinkami veiksmai nekomplikuotų jo traumos ar ligos.

VIII. SKUNDŲ PADAVIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

41. Įstaigoje iš sportininkų ar jų atstovų, trenerių gauti skundai ar skundai persiųsti iš kitų įstaigų, organizacijų, registruojami Skundų registracijos žurnale. Rašytiniai skundai turi būti pasirašyti pareiškėjo ar jo įgalioto asmens (pastaruoju atveju turi būti pridėtos įgaliojimo ar kitų dokumentų, patvirtinančių asmens teisę atstovauti sportininkui, kopijos) ir pateikiami LSMC vyriausiajam gydytojui.

42. Anoniminiai skundai nenagrinėjami.

43.Vyriausiasis gydytojas, gavęs skundą, susipažįsta su juo ir paveda įstaigos vidaus medicininiam auditui atlikti tyrimą, nurodydamas, į kokius klausimus reikia atsakyti.

44.Vidaus medicininis auditas į pateiktus klausimus atsako raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Vyriausiasis gydytojas, gavęs medicininio audito ataskaitą, patvirtina korekcinius prevencinius veiksmus nustatytiems pažeidimams pašalinti, paveda medicininiam auditui vykdyti tokio pobūdžio neatitikčių kontrolę.

45. Su sportininko skundo tyrimo rezultatais raštu supažindinamas pareiškėjas, o tais atvejais, kai skundas gaunamas iš kitų įstaigų, apie skundo nagrinėjimo rezultatus šios įstaigos taip pat informuojamos raštu.

46. Pareiškėjas, nepatenkintas atsakymu į jo skundą, gali jį apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

IX. INFORMACIJOS SPORTININKUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

47. Sportininkų sveikatos stebėjimo kortelės (F.Nr.061/a) LSMC saugomos 3 metus, asmens sveikatos istorija (F.Nr.025/a) – 15 m. po to, kai sportininkas nustoja lankytis įstaigoje, kaip nustatyta Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkoje, patvirtintoje 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr.103-2972). Kiti dokumentai, susiję su asmens sveikatos būkle, saugomi Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

48. Informacija apie sportininko sveikatos būklę, diagnozę, gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

49.Sportininkas ar jo tėvai (globėjai) gali susipažinti su jo sveikatos stebėjimo kortelės bei kitų dokumentų, liečiančių jo sveikatą ir jo galimybes treniruotis bei dalyvauti varžybose, turiniu, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti sportininko sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia gydytojas arba gydytojų konsiliumas), jei sportininkas ar jo tėvai (globėjai) yra įrašę į sutikimą dėl specializuotų sveikatos paslaugų teikimo LSMC ar turint raštišką sportininko sutikimą, patvirtintą notaro.

50. Sutikimas informacijos teikimui nėra būtinas, jei ji yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant sportininkus, atliekantiems jų sveikatos ekspertizę, tai pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

51.Informaciją apie paciento sveikatos būklę nustatyta tvarka teikia:

 • atitinkamos sporto šakos gydytojas arba gydantis gydytojas;
 • skyriaus (kabineto) vedėjas;
 • vyriausiasis gydytojas

X. DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO SPORTININKAMS AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

52. Sportininkas, pageidaujantis gauti įrašus iš savo medicinos dokumentų, kreipiasi į gydytoją, kuris stebi ar gydo pacientą, su prašymu pateikti dokumentų išrašus (kopijas). Apie išrašų ar kopijų atlikimą gydytojas įrašo į sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (F.Nr.061/a).

53. Jei dėl sportininko medicinos dokumentų originalo ar nuorašo kreipiasi draudimo, teisėsaugos ar kitos institucijos, dokumentus ar jų kopijas rengia įstaigos administracija, kuri išsiunčia paštu prašomus dokumentus.

XI. SIUNTIMO Į STACIONARĄ GYDYMUI IR IŠTYRIMUI TVARKA

54. Sportininkai siunčiami į stacionarą gydymui ir ištyrimui Sveikatos ministro nustatyta tvarka.

55. Draudžiama siųsti pacientus į stacionarą gydymui be jų sutikimo.

56.Vaikai iki 18 metų amžiaus siunčiami į stacionarą gydymui tik su tėvų ar kito įgalioto asmens sutikimu.

57. Sportininko sutikimo nereikia, kai:

 • yra grėsmė paciento gyvybei arba kai jis pats nesugeba duoti tokio sutikimo;
 • kitais teisės aktų numatytais atvejais.

XII. SPORTININKŲ TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

58. Lietuvos sporto medicinos centre neregistruojami ir nesaugomi sportininkų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai.

XV. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

55. Lietuvos sporto medicinos centre darbų sauga organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais.

56. Įstaigoje už darbų saugą ir sveikatą atsako vyriausiasis gydytojas ar jo įgaliotas asmuo. Už atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų darbo saugą ir sveikatą atsako vyriausiojo gydytojo paskirti asmenys.

57.Įstaigoje darbuotojai laikosi darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, kurios parengtos ir patvirtintos įstaigos vyriausiojo gydytojo, taip pat jie reguliariai instruktuojami.

Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius, Lietuva

Registratūra:  (8  5) 2400845

MD

Administracija: (8  5) 2705112

El. p.: info@sportomedicinoscentras.lt